Termes i Condicions d'Ús

El lloc web www.larocavillage.com (el “Lloc Web”) està explotat per Value Retail Management Spain, S.L. (inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 27.6672, foli 82, full B-123.416) el domicili social del qual es troba a La Roca Village, Sta. Agnès de Malanyanes, 08430 La Roca del Vallès (Barcelona), España, (“VR Management Spain” o l’“Empresa”), titular del CIF núm. B-60.689.486.

El Lloc Web així com l’accés al mateix i el seu ús es regeixen per les lleis i reglaments aplicables i per les presents condicions (les “Condicions”), que han de llegir detingudament. Si no poguessin accedir a les Condicions a través d’Internet, poden sol·licitar per correu electrònic una còpia de la versió més recent. Si vostè no està d’acord amb aquestes Condicions, si us plau abstingui’s d’utilitzar el Lloc Web. Si utilitza el Lloc Web, s’entendrà com acceptació de les presents Condicions a les que vostè quedarà vinculat.

Les presents Condicions estan subjectes a canvis periòdics, que seran penjades en aquesta pàgina. Procuri revisitar i revisar aquestes Condicions amb regularitat, ja que, si vostè continua utilitzant el Lloc Web després d’haver penjat les modificacions d’aquestes Condicions s’entendrà que vostè las ha acceptat i passarà a estar vinculat per les mateixes. 

1. Privacitat

En utilitzar el Lloc Web vostè reconeix haver llegit i comprès les condicions de la Política de Privacitat de l’Empresa i que vostè accepta i autoritza el tractament de les seves dades personals tal com s’indica en aquesta política.

2. Disponibilitat i fallades

L’accés i ús al Lloc Web es faciliten i permeten amb caràcter temporal. Per tant, el Lloc Web no estarà sempre disponible i pot presentar algunes fallades. 

VR Management Spain no té cap obligació d’actualitzar la informació continguda en el Lloc Web. Així mateix, l’Empresa es reserva el dret a modificar, editar, suspendre o interrompre (temporal o permanentment) el Lloc Web (o qualsevol part o parts del mateix) i/o la informació, els materials, els productes i/o els serveis disponibles a través del mateix (o qualsevol de les seves parts) amb o sense previ avís.  

El Lloc Web es facilita "tal i como està" i  “segons disponibilitat” i, dins del màxim permès per la llei, sense garanties ni condicions de cap classe.  

3. Propietat

Excepte indicació en contrari, el Lloc Web (inclòs el seu disseny, text, contingut, disposició i altres qüestions relacionades amb el mateix) es troba protegit per lleis de drets d’autor i demés legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, i l’Empresa és la propietària o la llicenciatària de tota la propietat intel·lectual i demés drets anàlegs relatius al Lloc Web. Tots aquests drets estan reservats.

El fet de "penjar" el Lloc Web no constitueix renúncia a cap dret sobre el mateix i, llevat el cas d’atorgament exprés en aquestes Condicions, vostè no adquireix cap dret, títol o participació sobre el mateix.

4. Ús del Lloc Web

L’Empresa li atorga un dret limitat per accedir i utilitzar el Lloc Web per el seu ús privat, no col·lectiu i no comercial. No obstant, vostè no podrà: reproduir, fer duplicats, copiar, vendre, retransmetre, distribuir o de qualsevol altra forma explotar el Lloc Web (inclòs el seu contingut) amb finalitats comercials sense el previ permís de VR Management Spain. Així mateix, tampoc podrà confeccionar recopilacions de llistes de preus, descripcions, fer un ús derivat del Lloc Web o del seu contingut, descarregar o copiar informació en benefici d’un altre negoci, ni utilitzar mètodes de minat de dades, robots o altres eines similars de recopilació i extracció de dades.

Pot imprimir un nombre raonable de còpies així com descarregar extractes de qualsevol pàgina (o pàgines) del Lloc Web. No obstant, ha d’abstenir-se de modificar les còpies en paper o digitals dels materials que hagi imprès o descarregat i no utilitzar il·lustracions, fotografies, seqüències de vídeo o d’àudio o gràfics de manera separada del text que els acompanya.

No faci un mal ús del Lloc Web introduint deliberadament virus o altres materials maliciosos o tecnològicament perjudicials, ni intenti accedir al Lloc Web de forma no autoritzada mitjançant un atac de negativa de servei o un atac distribuït de negativa de servei. Si vostè perpetrés algun d’aquests actes serà denunciat oportunament davant les autoritats competents. 

L’accés o ús del Lloc Web (o a la informació, els materials, els productes i/o serveis disponibles en ell) poden ésser prohibits per la llei en certs països o jurisdiccions. Vostè és l’únic responsable del compliment amb totes les lleis i els reglaments aplicables vigents en el país des del que accedeix al Lloc Web. L’Empresa no formula cap declaració en el sentit de que el Lloc Web (o la informació, els materials, els productes i/o els serveis disponibles en el mateix) són adequats i es troben disponibles pel seu ús en altres llocs fora d’Espanya.

VR Management Spain es reserva el dret a suspendre o a impedir el seu accés al Lloc Web (o a part del mateix) si tingués indicis de que vostè l’utilitza de forma contrària a les presents Condicions. Si vostè imprimís, copiés o descarregués qualsevol secció del Lloc Web en violació de d’aquestes Condicions haurà, a la nostra elecció, de retornar o destruir les còpies realitzades dels materials.

5. Alta

Ocasionalment, l’Empresa pot restringir l’accés al Lloc Web (o a part del mateix) als usuaris registrats.

En donar-se d’alta per utilitzar àrees restringides (per exemple, per unir-se al Club de Membres), vostè ho està fent com usuari personal del Lloc Web. L’accés a aquestes àrees restringides es realitza mitjançant el seu codi d’identificació d’usuari (“Identificador d’Usuari”), una clau i qualsevol altra informació, en el marc dels procediments de seguretat de VR Management Spain. L’Empresa autoritza l’accés a les àrees restringides del Lloc Web sota els següents pressupòsits:   

 • que, en la data de registre, vostè tingui un mínim de 18 anys;
 • que tracti el seu Identificador d’Usuari i la seva paraula clau com confidencials, sense que pugui donar-los a conèixer a ningú ni ser utilitzats per tercers per a accedir al Lloc Web;
 • que totes les dades facilitades per vostè són exactes;
 • que vostè no crearà, de forma maliciosa, comptes de registre addicionals amb la finalitat de perjudicar la funcionalitat del Lloc Web o a altres usuaris, i
 • que vostè no intentarà fer-se passar per un altre usuari.

Vostè pot accedir i actualitzar la major part de la informació facilitada a l’Empresa en la zona de “Registre” del Lloc Web.

Si, per qualsevol motiu, l’Empresa estimés que vostè ha incomplit amb les presents Condicions, VR Management Spain podrà, en qualsevol moment i a la seva sola discreció, inhabilitar el seu Identificador d’Usuari o paraula clau o cancel·lar el seu accés.

6. Descripció de productes i/o serveis i altra informació

El Lloc Web no constitueix cap oferta per comprar o vendre productes i/o serveis en cap país sinó que té mers efectes informatius. Tots els detalls, les descripcions i els preus així com la informació restant relativa a productes i/o serveis que apareixen en el Lloc Web tenen caràcter genèric. VR Management Spain no garanteix que els productes i/o serveis que apareixen en el Lloc Web estan o estaran en existències en el village corresponent en el moment en què vostè desitgi adquirir un producte i/o servei concret. 

L’Empresa procurarà que tota la informació sigui correcta en el moment de carregar-la en el Lloc Web, sens perjudici de que pugui ser inexacta i incompleta i que estigui subjecta a canvis. Per tant, VR Management Spain recomana contrastar directament amb la firma corresponent la informació relativa a la mateixa i, la corresponent als productes i serveis de VR Management Spain, amb aquesta última. L’Empresa no serà responsable dels perjudicis en què vostè incorri per confiar en la informació continguda en el Lloc Web.

7. Materials enviats per vostè

Els usuaris del Lloc Web podran penjar continguts, comentaris o enviar material per la seva publicació en diverses àrees del mateix, inclòs el fòrum, el tauler d’anuncis, les galeries de fotos i altres zones interactives. L’Empresa no aprova, recolza, fomenta o està d’acord amb els continguts, comentaris o materials que els usuaris pengin o enviïn i apareguin publicats en el Lloc Web. VR Management Spain no ha investigat, supervisat o controlat aquests continguts, comentaris o materials per garantir la seva exactitud, exhaustivitat o adequació a lleis i reglaments, pel que declina tota responsabilitat amb relació a tot això.

Si penja continguts o comentaris o si envia materials per la seva publicació en qualsevol zona del Lloc Web, incloses fotografies:

 • vostè atorga a l’Empresa una llicència no exclusiva, pel màxim temps de protecció permès, gratuïta i d’àmbit mundial per utilitzar, reproduir, publicar, republicar, transmetre, comunicar al públic, modificar o distribuir aquests continguts, comentaris o materials en qualsevol format, inclòs l’imprès i l’electrònic (i per atorgar sub-llicències per dur a terme qualsevol d’aquestes activitats);
 • s’assegurarà de que aquests continguts, comentaris o materials no siguin il·legals, amenaçadors, calumniosos, difamatoris, obscens, pornogràfics o indecents i de que no constitueixin o animin a adoptar una conducta que fos considerada delictiva o contrària a qualsevol llei, havent així mateix d’abstenir-se de penjar materials amb la finalitat deliberada de molestar a altres usuaris;
 • no rebrà cap contraprestació econòmica pels continguts, comentaris o materials publicats;
 • s’assegurarà de que els continguts, comentaris o materials siguin producte de la seva pròpia feina i de que vostè té els drets d’autor i dames drets corresponents;
 • en el cas de fotografies o altres materials gràfics, haurà d’haver pres fotografies o creat els materials gràfics vostè mateix o comptar amb el corresponent permís o estar autoritzat pel titular d’aquestes fotografies i/o materials gràfics, havent a més d’haver obtingut el consentiment de totes les persones que apareixen en ells si poguessin ser clarament identificats; i
 • VR Management Spain publicarà el seu nom juntament amb les fotografies i/o materials gràfics que vostè enviï, sense perjudici de que l’Empresa pugui editar o esborrar els comentaris que vostè remeti juntament amb aquestes fotografies i/o materials gràfics.

La publicació de continguts, comentaris o materials (incloses les fotografies o els materials gràfics que vostè pengi o enviï) serà absolutament discrecional per l’Empresa. VR Management Spain es reserva el dret a afegir o esborrar el text o els gràfics, a editar fotografies o materials gràfics i a rebutjar, suspendre, cancel·lar o treure aquests continguts, comentaris o materials.

Els materials que vostè enviï no tindran el tractament de confidencials ni seran considerats de la seva propietat.

Vostè s’obliga a indemnitzar a VR Management Spain per qualsevol responsabilitat, reclamació, despesa, perjudici o dany de tercers en què incorri per la publicació de continguts, comentaris o materials penjats o enviats per vostè. 

8. Concursos

Ocasionalment, l’Empresa podrà anunciar i organitzar concursos en el Lloc Web, en aquest cas, aquests concursos estaran subjectes a termes i condicions especials que vostè ha de llegir amb deteniment ja que la seva participació en aquest concurs es considerarà acceptació per part seva dels termes i condicions aplicables.

9. Llocs Web de Tercers

El Lloc Web de VR Management Spain pot contenir enllaços a llocs web operats per empreses o persones no relacionades amb ella (“Llocs Web de Tercers”). Aquests enllaços tenen per objecte únicament facilitar més informació.  

El fet que l’Empresa inclogui en el seu Lloc Web algun enllaç a Llocs Web de Tercers no ha d’interpretar-se en el sentit de que VR Management Spain accepta responsabilitat alguna en relació amb aquell Lloc Web de Tercer, el seu contingut o ús o pel seu ús dels productes i/o serveis que es facilitin a través d’aquell.  L’Empresa no ha investigat, controlat o contrastat l’exactitud, exhaustivitat o adequació a lleis i reglaments de cap Lloc Web de Tercers i, per tant, declina tota responsabilitat per danys o perjudicis causats per l’ús o confiança de l’usuari en Llocs Web de Tercers, el risc del qual corre del seu compte. És convenient que consulti els termes, les condicions i les polítiques dels Llocs Web de Tercers, ja que aquests regiran mentre vostè els visiti.  

VR Management Spain disposa de certs acords amb empreses cuidadosament seleccionades i que podem vendre-li productes o serveis en Llocs Web de Tercers enllaçats amb el Lloc Web i que portin la marca o indiquin algun tipus d’associació amb l’Empresa, com passa amb Gift Card de La Roca Village. Quan vostè enllaça amb alguns d’aquests Llocs Web de Tercers, pot ser que quedin emmarcats pel Lloc Web o que portin la marca de l’Empresa i apareguin en el marc del Lloc Web. En aquests casos, tingui en compte que és una altra empresa la que ven aquests productes o serveis. 

Encara que VR Management Spain selecciona aquestes empreses cuidadosament, no pot acceptar responsabilitat alguna pels productes i serveis que ofereixin o venguin. En conseqüència, és important que consulti els termes i condicions d’aquests Llocs Web de Tercers i els aplicables als productes i serveis que ofereixin.

10. Enllaços al Lloc Web de l’Empresa

Pot crear un enllaç al Lloc Web des d’un altre lloc web o document sense l’autorització prèvia de VR Management Spain, sempre que aquest enllaç no creï cap marc o cap entorn de navegador o bord al voltant del contingut del Lloc Web. A més aquest enllaç no podrà suggerir que l’Empresa aprova els seus productes o serveis o els productes o serveis que es trobin disponibles a través del lloc web en el que vostè col·loqui un enllaç al Lloc Web. L’enllaç en qüestió no podrà exhibir marques utilitzades en el Lloc Web sense el permís de VR Management Spain o del propietari de les mateixes ni col·locar-se en un lloc web que mostri contingut il·legal, amenaçador, calumniós, difamatori, obscè, pornogràfic o indecent o que pogués constituir o fomentar la comissió d’un delicte o la violació de lleis o reglaments. Finalment, l’enllaç no podrà representar a l’Empresa, a les seves companyies associades o col·laboradores (inclosos els seus productes i/o serveis) de forma falsa, enganyosa, perjudicial o ofensiva.

Vostè és l’únic responsable del lloc web en què col·loqui un enllaç al Lloc Web i de les declaracions formulades o les idees creades en relació amb l’Empresa o el Lloc Web. Vostè també és l’únic responsable de cridar l’atenció d’aquells que accedeixen al Lloc Web per mediació de l’enllaç a les presents Condicions. VR Management Spain es reserva el dret a sol•licitar l’eliminació de qualsevol enllaç o enllaços que vostè creï en un altre lloc web o document en contravenció amb aquestes Condicions.

11. Exclusió de responsabilitat

L’Empresa, per sí i en nom i representació de les seves empreses associades, declina tota responsabilitat derivada de l’accés o ús del Lloc Web o de qualsevol lloc web amb el que aquell estigui enllaçat, ja sigui a títol de contracte, negligència, responsabilitat extracontractual, responsabilitat objectiva o amb base en qualsevol altre títol, en la mesura màxima permesa per les lleis i reglaments amb relació als següents perjudicis:

 • els derivats de la falta de disponibilitat del Lloc Web, incloses les fallades tècniques;
 • pèrdua de dades;
 • perjudicis causats per atacs, virus o altres materials tecnològicament nocius;
 • pèrdua d’ingressos o beneficis o d’estalvi esperat i
 • pèrdues derivades de circumstàncies alienes al control raonable de VR Management Spain o de circumstàncies raonablement imprevisibles.

En tot cas, la responsabilitat global de l’Empresa i de totes les seves empreses associades com conseqüència de l’accés o ús del Lloc Web o de qualsevol lloc web al que aquell es trobi enllaçat, a títol de contracte, culpa, responsabilitat extracontractual, objectiva o qualsevol altra, no excedirà (llevat disposició legal o reglamentària en vigor en contrari) de la suma satisfeta per accedir al Lloc Web.

En accedir al Lloc Web vostè reconeix que totes les limitacions i exclusions de responsabilitat establertes en les presents Condicions són justes i raonables.

12. Indemnitat

Vostè es compromet a indemnitzar a VR Management i a les seves empreses associades en la màxima mesura permesa per totes les lleis i reglaments aplicables davant de qualsevol reclamació, responsabilitat, despesa o demanda derivada de l’incompliment amb les presents Condicions.

13. Llei aplicable i jurisdicció

El Lloc Web es controla des de les oficines de l’Empresa a Anglaterra. No obstant, les presents Condicions i totes les qüestions relacionades amb elles i el Lloc Web (inclòs el seu contingut) es regeixen per la llei espanyola. Els tribunals espanyols tindran jurisdicció no exclusiva per resoldre les controvèrsies que puguin suscitar-se en relació amb les presents Condicions o amb l’ús del Lloc Web.  

14. Disposicions generals

Las presents Condicions constitueixen l’acord íntegre entre vostè i VR Management Spain amb respecte a l’ús del Lloc Web, sense que cap declaració o manifestació (oral o escrita) no prevista en el Lloc Web (incloses les seves actualitzacions) tinguin caràcter vinculant.

Totes i cadascuna de les presents Condicions són independents. Per tant, si alguna d’elles fos tinguda per il·legal, invàlida o inaplicable en virtut de lleis dictades en qualsevol país, la disposició en qüestió es modificarà i interpretarà de forma que satisfaci el millor possible els objectius de la clàusula original, sense perjudici de la plena eficàcia i vigència de les restants Condicions.

Podrem cedir o transmetre les presents Condicions en qualsevol moment a qualsevol tercer que exploti o adquireixi el Lloc Web, per qualsevol mitjà i sense notificar-li prèviament.

15. Preguntes o queixes

L’Empresa no pot revisar i fer-se responsable dels comentaris, las ressenyes, la informació, els productes i/o els serveis penjats o disponibles a través del Lloc Web. Si vostè creu que el Lloc Web conté comentaris, ressenyes, informació, productes i/o serveis injuriosos, li preguem que ho notifiqui immediatament remetent un escrit a l’atenció del Departament Jurídic,  La Roca Village o per correu electrònic a Legal@LaRocavillage.com.  En rebre la seva informació, VR Management Spain farà tot quant estigui a les seves mans per eliminar el contingut injuriós o que hagi estat motiu de queixa dins d’un termini raonable.

Si té qualsevol dubte o desitja formular alguna queixa amb relació a les presents Condicions d’Ús o qualsevol altre assumpte, posi’s en contacte amb VR Management Spain remetent un escrit a l’atenció del Departament Jurídic, La Roca Village, Sta. Agnès de Malanyanes, 08430 La Roca del Vallès (Barcelona), Espanya o per correu electrònic a Legal@LaRocavillage.com.

Top
X

Fem servir galetes pròpies i de tercers per assegurar la funcionalitat òptima del nostre web, recopilar dades estadístiques i proporcionar-vos publicitat. Feu clic a l'"X" per confirmar que esteu conforme amb l'ús que fem de les cookies. En cas contrari, feu clic aquí per modificar la configuració.